Επιχειρήσεις: Φορολογικές δηλώσεις «με το χέρι» – Σε ποιες περιπτώσεις δεν ισχύει η ηλεκτρονική υποβολή – Monomaxos

0
16


Με τον… πατροπαράδοτο, χειρόγραφο, τρόπο υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις για το εισόδημα επιχειρήσεων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παρά το γεγονός ότι και οι φορολογικές δηλώσεις κινούνται με γοργούς ρυθμούς προς την εποχή της αυτοματοποίησης, και ενώ η ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή τους έχει γίνει εδώ και χρόνια μέρος της ζωής των φορολογουμένων, κάποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να επισκέπτονται ακόμα τις αρμόδιες υπηρεσίες και να ακολουθούν τις παλιές, απαρχαιωμένες μεθόδους της χειρόγραφης κατάθεσης.

Αν και ο κανόνας είναι, όπως και στη περίπτωση που η φορολογική δήλωση αφορά το εισόδημα φυσικών και όχι νομικών προσώπων, στις κάτωθι περιπτώσεις οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να συμπληρώνουν χειρόγραφα το σχετικό έντυπο Ν:

  • Όταν η επιχείρηση έχει κάνει χρήση φορολογικών κινήτρων για μετασχηματισμούς, καθώς και των άρθρων που αφορούν στην εισφορά ενεργητικού, δηλαδή σε κάθε πράξη με την οποία μια εταιρεία, χωρίς να λυθεί, μεταβιβάζει έναν ή περισσότερους κλάδους δραστηριότητας σε άλλη εταιρεία. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του κίνητρου των αφορολόγητων εκπτώσεων καθώς και του κινήτρου της απαλλαγής καταβολής φόρου με βάση τις σχετικές διατάξεις υποβάλλουν τη δήλωση μόνο ηλεκτρονικά.
  • Σε περίπτωση που η επιχείρηση βρίσκεται υπό εκκαθάριση η οριστική δήλωση της εκκαθάρισης (όταν αυτή υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες) υποβάλλεται υποχρεωτικά στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία.
  • Σε περίπτωση που η επιχείρηση βρίσκεται υπό ίδρυση και ενώ η έγκριση της σύστασής της εκκρεμεί, εφόσον αποκτούν εισόδημα (από εκμίσθωση ακινήτων, τόκους, κ.λπ.), ως εν τοις πράγμασι νομίμως λειτουργούντα πρόσωπα στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους.
  • Σε περίπτωση διανομής κερδών από Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών.
  • Σε περίπτωση εταιρειών που διαχειρίζονται περισσότερα του ενός κληροδοτήματα, τα οποία αποτελούν κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης και στερούνται νομικής προσωπικότητας.
  • Σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που αναβιώνουν.
  • Σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων για τα οποία έχει ανασταλεί η χρήση ΑΦΜ για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
  • Τέλος, προβλέπεται μία επιχείρηση να υποχρεούται σε χειρόγραφη δήλωση στα γκισέ της εφορίας, ακόμα και αν τυπικά δεν ευθύνεται η ίδια, όπως σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης και των σχετικών εντύπων και εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθεί το πρόβλημα μετά από επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης. Τότε, η δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία.

Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία είτε με αποστολή αιτήματος μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE στο οποίο επισυνάπτεται σκαναρισμένο αρχείο του εντύπου Ν της δήλωσης και των συμπληρωμένων σχετικών εντύπων μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα, είτε με αποστολή τους με φυσικό φάκελο, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier.

Ως ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων που υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία θεωρείται είτε η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος στη πλατφόρμα είτε η ημερομηνία αποστολής του φυσικού φακέλου που προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς αποτελεί αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.

Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων με κατάθεση στο γραφείο πρωτοκόλλου της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσίας. Μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για την υποβολή των δηλώσεων.