Ταμείο Ανάκαμψης: Προκηρύχτηκε έργο 108 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των τελωνείων – Monomaxos

0
19


Προκηρύχθηκε το project «Σύστημα Παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων» της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών» του Ταμείου Ανάκαμψης προϋπολογισμού 108.898.288 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των τελωνείων.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση, για λογαριασμό της ΑΑΔΕ και της Τελωνειακής Υπηρεσίας, στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης, ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον έλεγχο και την καταγραφή φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά τη διέλευσή τους από χερσαία συνοριακά σημεία και τελωνεία λιμένων της χώρας, καθώς και την ψηφιακή παρακολούθηση της κίνησής τους κατά την κυκλοφορία τους εντός της ελληνικής επικράτειας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σύμβασης ο Ανάδοχος θα προβεί:

 • στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός συνόλου εξοπλισμού (μπάρες διέλευσης, κάμερες αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων (Α.L.P.R.) κ.α.
 • στην ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Hellenic Customs Digital Borders (ΟΨΣ HCDB) διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων.
 • στην παροχή υπηρεσιών (εγκατάστασης εξοπλισμού, εκπόνησης μελετών, εκπαίδευσης χρηστών κ.α.).
 • Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών του έργου θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο υπηρεσίες:

 • Μελέτη Εφαρμογής
 • Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Παραμετροποίησης του Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Hellenic Customs Digital Borders (ΟΨΣ HCDB) διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων,
 • Διαλειτουργικότητας και Διασύνδεσης του Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Hellenic Customs Digital Borders (ΟΨΣ HCDB) διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων με έτερα συστήματα καθώς και αξιοποίησης του υφιστάμενου εξοπλισμού καταγραφής στοιχείων (σύστημα ζύγισης κ.λπ.) στο σύστημα.
 • Εγκατάστασης του Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Hellenic Customs Digital Borders (ΟΨΣ HCDB) διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων στις υποδομές του υβριδικού κυβερνητικού νέφους (Hybrid G-cloud)
 • Εκπαίδευσης των στελεχών της ΑΑΔΕ καθώς και εκπαιδευτών για την μετέπειτα συνεχιζόμενη εκπαίδευση εσωτερικά.
 • Επιτόπιας Υποστήριξης
 • Πιλοτικής Λειτουργίας
 • Δοκιμαστικής Λειτουργίας σε πλήρη κλίμακα – Εξάπλωση συστήματος (Roll Out) και την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του Έργου

Σκοπός και Στόχοι της Σύμβασης

Με το υπό υλοποίηση έργο επιδιώκεται η πρόληψη και καταστολή του λαθρεμπορίου-ειδικά στους τομείς του προϊόντων που επιβαρύνονται με Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ήτοι πετρελαιοειδή, καπνικά και αλκοολούχα και φόρους κατανάλωσης (καφές, ηλεκτρονικό τσιγάρο κ.λ.π.) μέσω του ολοκληρωμένου ελέγχου της διακίνησης των μέσων μεταφοράς τους.

Η εγκατάσταση και λειτουργία του Συστήματος θα συμβάλει στη διεύρυνση της επιχειρησιακής δυνατότητας για την επιτήρηση των εμπορευματικών ροών στο σύνολο της επικράτειας, με έμφαση στις επικίνδυνες για την εκδήλωση παραβατικότητας ζώνες (χερσαία σύνορα, λιμάνια, κεντρικοί συγκοινωνιακοί κόμβοι), όπως αυτές διαμορφώνονται στη βάση των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της χώρας μας, σε συνδυασμό, και με τη φορολογική πολιτική των όμορων κρατών (ανάγκη διεξαγωγής ελέγχων σε σημαντικούς από πλευράς εμπορευματικής κίνησης οδικούς άξονες για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στη διακίνηση προϊόντων Ε.Φ.Κ., π.χ. διακίνηση από και προς Βουλγαρία και Ιταλία).

Κάθε όχημα που θα επιλέγεται από την τελωνειακή υπηρεσία, ανάλογα με την επικινδυνότητα του φορτίου ή το τελωνειακό ή μη παραστατικό, θα εφοδιάζεται με GPS Tracker, το οποίο θα χρεώνεται ο οδηγός του με κατάθεση εγγύησης και την υποχρέωση της παράδοσης του στον προορισμό, είτε αυτό είναι εσωτερικό τελωνείο, είτε τελωνείο εξόδου, για να του επιστραφεί η εγγύηση.

Πέραν του ελέγχου ολοκλήρωσης του δρομολογίου, θα ελέγχεται μέσω του Κέντρου Επιχειρησιακού Θαλάμου (Κ.Ε.ΘΑ.), η πορεία του οχήματος, η τυχόν εκτροπή του από τη φυσιολογική διαδρομή κτλ., ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα να παρέχεται πληροφορία μέσω διαλειτουργικότητας και από τις διελεύσεις μέσω των σταθμών διοδίων που θα μεταδίδουν επίσης εικόνα διελεύσεων των φορτηγών.

Στους παραπάνω σταθμούς διοδίων θα δραστηριοποιούνται (24/7) και οι Κινητές Ομάδες Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) που θα είναι εφοδιασμένες με κινητά x-Rays νέας τεχνολογίας, με φορητές κάμερες ALPR & πλάστιγγες για ζύγιση κατά άξονα των ύποπτων φορτηγών.

Επιπλέον, η εφαρμογή του Συστήματος εντάσσεται στη δυναμική διαδικασία επέκτασης και εκσυγχρονισμού συστημάτων και εργαλείων πληροφορικής για σκοπούς ανάλυσης κινδύνων, με στόχο τη διενέργεια αποτελεσματικών προληπτικών φορολογικών-τελωνειακών ελέγχων και ελέγχων δίωξης ενώ παράλληλα θα επιτρέψει τη συλλογή δεδομένων (big data) προς αξιοποίηση και ανάλυση, με σκοπό τη χαρτογράφηση των κινήσεων εμπορευματικών αποστολών και οχημάτων, σε συνδυασμό με τελωνειακά καθεστώτα, πύλες εισόδου-εξόδου, mydata, e-timologio, e-δελτίο αποστολής, e-CMR, οδικούς άξονες, χώρους συγκέντρωσης παραγωγικών δραστηριοτήτων και logistics.